Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

Studenci składają odwołania od decyzji stypendialnych w formie elektronicznej. 
Decyzje wydane przez Wydziałową Komisję Stypendialną Studentów lub Odwoławczą Komisję Stypendialną Studentów zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru. Odwołanie/wniosek należy złożyć po odebraniu decyzji stypendialnej wysłanej drogą pocztową przez Uczelnię.

Wytyczne w przypadku odwołania od decyzji stypendialnej - stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:

1. Student, który chce złożyć odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów od decyzji stypendialnej wydanej przez Wydziałową Komisję Stypendialną Studentów powinien przesłać odwołanie na wskazany adres mailowy danego Wydziału:

2. Odwołanie skierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów powinno zostać przesłane w formie skanu lub zdjęcia wraz z załączonymi dokumentami uzasadniającymi wniosek.
3. Do odwołania wysłanego w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy danego Wydziału należy dołączyć oświadczenie o dostarczeniu niezwłocznie w wersji papierowej ww. dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie.
4. W celu złożenia odwołania niezbędne jest dołączenie kserokopii decyzji, od której student się odwołuje.

Wytyczne w przypadku odwołania od decyzji stypendialnej – stypendium rektora:

1. Student, który chce złożyć wniosek do Rektora, odwołując się od decyzji stypendialnej wydanej przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Studentów powinien przesłać wniosek na adres mailowy Działu Nauczania: d_nauczania@pcz.pl
2. Wniosek skierowany do Rektora powinien zostać przesłany w formie skanu lub zdjęcia wraz z załączonymi dokumentami uzasadniającymi wniosek.
3. Do wniosku wysłanego w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy Działu Nauczania należy dołączyć oświadczenie o dostarczeniu niezwłocznie w wersji papierowej ww. dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie.
4. W celu złożenia wniosku niezbędne jest dołączenie kserokopii decyzji, od której student się odwołuje.

W przypadku składania nowych wniosków przez studentów dotyczących stypendium socjalnego lub zapomogi:

1. Student, który chce złożyć wniosek o stypendium socjale lub zapomogę skierowany do Wydziałowej Komisji Stypendialnej Studentów powinien przesłać ww. wniosek na adres mailowy danego Wydziału:

2. Wniosek powinien zostać przesłany w formie skanu lub zdjęcia wraz z załączonymi niezbędnymi dokumentami uzasadniającymi trudną sytuację życiową.
3. Do wniosku wysłanego w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy danego Wydziału należy dołączyć oświadczenie o dostarczeniu niezwłocznie w wersji papierowej ww. dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie.

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 254/2019 z dnia 21.10.2019 w sprawie przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020 Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 241/2019 z dnia 20.09.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz