Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 159/2021 z dnia 02.07.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej

 

Załącznik nr 1.1a - Kryteria stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 1.1b - Wykaz dokumentacji potwierdzającej sytuację materialną studenta/doktoranta
Załącznik nr 1.2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów
Załącznik nr 1.3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym/letnim* roku akademickiego .../....
Załącznik nr 1.4 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim .../....
Załącznik nr 1.5a - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za uzyskaną średnią ocen w roku akademickim .…/.….
Załącznik nr 1.5b - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim .…/.…
Załącznik nr 1.5c - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za osiągnięcia artystyczne w roku akademickim ..…/.…
Załącznik nr 1.5d - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za osiągnięcia sportowe w roku akademickim .…/.…
Załącznik nr 1.6 - Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim .…/.…
Załącznik nr 1.7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.
Załącznik nr 1.8 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
Załącznik nr 1.9 - Oświadczenie I.
Załącznik nr 1.10 - Zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego.
Załącznik nr 1.11 - Oświadczenie II.
Załącznik nr 1.12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
Załącznik nr 1.13 - Oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Załącznik nr 1.14 - Wezwanie.
Załącznik nr 1.15 - Wniosek o przelanie stypendium na rachunek bankowy.
Załącznik nr 1.16 - Zaświadczenie.
Załącznik nr 1.17 - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

GODZINY PRACY BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW DZIAŁU NAUCZANIA

Składanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę odbywa się w Biurze Obsługi Studentów Działu Nauczania znajdującym się w Budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie.

Biuro Obsługi Studentów Działu Nauczania w okresie od 1 do 30 września będzie czynne w następujących godzinach:

  • Poniedziałek   10:00 – 14:00
  • Wtorek            nieczynne
  • Środa              8:00 – 13:00
  • Czwartek        10:00 – 14:00
  • Piątek             10:00 – 14:00

UWAGA: W dniu 17.09.2021 r. Biuro Obsługi Studentów Działu Nauczania będzie nieczynne dla interesantów!

Godziny pracy Biura Obsługi Studentów Działu Nauczania od 1 października zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

<-- Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń znajdują się w menu po lewej stronie.

Kontakt do Biura Obsługi Studentów Działu Nauczania:

mgr Joanna Szafran, tel. 34 32 50 188, e-mail: joanna.szafran@pcz.pl
mgr Beata Wolbisz, tel. 34 32 50 188 e-mail: beata.wolbisz@pcz.pl
mgr inż. Beata Kępska, tel. 34 32 50 234 e-mail: beata.kepska@pcz.pl
mgr Katarzyna Cieślik-Pisula, tel. 34 32 50 155 e-mail: k.cieslik-pisula@pcz.pl