Centrum Zarządzania Projektami

KONKURS SONATA 16

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty badawcze SONATA 16.

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r., do godz. 16:00.

Chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami za pomocą formularza zgłaszania projektów: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16

Autor: WebAdmin, 13.11.2020

Ogłoszenie

Szkolenie dla wnioskodawców – NCN

Narodowe Centrum Nauki oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska zapraszają na szkolenie on-line pt.

„Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla wnioskodawców”,
które odbędzie się 13 listopada 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:00.

Szkolenie poprowadzi dr Katarzyna Jarecka-Stępień, Koordynator Dyscyplin HS. Aspekty szkolenia są wspólne dla wszystkich dziedzin.  

Autor: WebAdmin, 04.11.2020

KONKURS BEETHOVEN CLASSIC 4

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny 
BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania. 

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem niemieckim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.
W konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 wynosi 10 mln zł.
W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD) wraz z CV i wykazem publikacji kierowników oraz wykonawców polskiego i niemieckiego zespołu badawczego. Informacje zawarte w JPD oraz w CV z wykazem publikacji nie mogą być sprzeczne z informacjami ujętymi w poszczególnych sekcjach wniosku krajowego składanego w systemie ZSUN/OSF oraz w pozostałych załącznikach do wniosku.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami za pomocą formularza zgłaszania projektów: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.   
Więcej informacji o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4 

Autor: WebAdmin, 04.11.2020

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA UCZELNIĄ DOSTĘPNĄ

Z przyjemnością informujemy, że projekt ogólnouczelniany pn. „Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną” znalazł się na 9 miejscu (ex aequo z 5 innymi projektami) listy 33 wniosków pozytywnie ocenionych i otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 984 272,18 zł w ramach konkursu "Uczelnia dostępna", organizowanego przez NCBiR. Projekt dotyczy realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Autor: WebAdmin, 26.10.2020

Ogłoszenie

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowy konkurs pt. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Autor: WebAdmin, 23.10.2020

Strony