Centrum Zarządzania Projektami

Ogłoszenie

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowy konkurs pt. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

 1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
 2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
 3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
 4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Autor: WebAdmin, 23.10.2020

Ogłoszenie

Konkurs Welcome to Poland

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy konkurs pt. „Welcome to Poland”.

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

 • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;
 • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
 • promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Autor: WebAdmin, 22.10.2020

Ogłoszenie

Webinarium dotyczące Programu Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Wszystkie osoby, które chciałyby aplikować w nowym konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zapraszamy na Webinarium dotyczące Programu Spinaker. Spotkanie odbędzie się on-line 28 października w godzinach 12.00 – 14.00. Jak informuje NAWA spotkanie poprowadzi dr Monika Miedzik, która opowie o założeniach Programu oraz odpowie na Państwa pytania.

Autor: WebAdmin, 20.10.2020

Ogłoszenie

Konkurs Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy konkurs pt. „Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia”.

Program „Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia” to nowa propozycja dla polskich uczelni i jednostek naukowych, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie tych instytucji w zakresie tworzenia intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, możliwych do realizacji formie zdalnej.

Każdy z projektów musi zawierać tworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia.

Intensywny międzynarodowy program kształcenia to krótka (od 30 do 150 godzin dydaktycznych) forma kształcenia przeznaczona dla studentów lub doktorantów z zagranicy realizowana w formule, np.: szkoły letniej lub zimowej, kursów specjalistycznych, szkoleń czy wizyt studyjnych lub zaangażowania profesorów z zagranicy. 

Autor: WebAdmin, 30.09.2020

Ogłoszenie

Konkurs „Granty Interwencyjne”

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy konkurs pt. „Granty Interwencyjne”.

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Udział w programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia. Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

 • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
 • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
 • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
 • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu

Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Link do konkursu: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić projekt przez stronę Centrum Zarządzania Projektami: http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 10.09.2020

Strony