Ogłoszenia

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej obowiązujący od 1 kwietnia 2020r.

Autor: WebAdmin, 18.03.2020

KOMUNIKAT REKTORA dla nauczycieli akademickich w sprawie uruchomienia kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej

Komunikat dotyczy kształcenia na: studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, a także w szkole doktorskiej oraz zajęciach na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej, w szczególności wykładów, projektów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów, których realizacja jest możliwa za pomocą dostępnych na Uczelni środków komunikacji elektronicznej.  Kształcenie odbywa się zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć. 

Podstawowym narzędziem do realizacji kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej jest platforma e-learningowa, która znajduje się na stronie Politechniki Częstochowskiej

pod adresem:  https://e-learning.pcz.pl

Każdy nauczyciel akademicki, po zalogowaniu się na platformie może skorzystać z dostępnego kursu: „E-learning - jak zacząć? - Przewodnik dla Nauczycieli Akademickich” i rozpocząć procedurę tworzenia kursów zdalnych dla prowadzonych przedmiotów. Na platformie zostały wskazane też osoby z poszczególnych wydziałów, które służą pomocą pracownikom w tym zakresie.

Nauczyciele akademiccy w przypadku prowadzenia zajęć, które nie mogą odbyć się przez kształcenie zdalne, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu kierownikowi katedry i kierownikowi dydaktycznemu danego wydziału.

Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań za pomocą platformy e-learningowej, w tym udostępnianie materiałów odpowiednich do formy zajęć, pełnią kierownicy katedr w porozumieniu z kierownikami dydaktycznymi. Udział studentów w zdalnych formach kształcenia za pomocą platformy e-learningowej w Politechnice Częstochowskiej  monitoruje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia.  

Zajęcia, które nie mogą się odbyć w formie kształcenia zdalnego, zostaną odpracowane, gdy możliwe będzie przywrócenie zajęć w normalnym trybie.

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Rektor Politechniki Częstochowskiej

Autor: WebAdmin, 18.03.2020

List Rektora Politechniki Częstochowskiej do Społeczności Akademickiej

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy i Studenci!

W nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce wydałem zarządzania i komunikaty dotyczące zasad funkcjonowania Uczelni. Władze Politechniki Częstochowskiej pozostają w stałym kontakcie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewodą Śląskim oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Nadzwyczajna sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga podjęcia nadzwyczajnych środków i działań. Przechodzimy na zdalne nauczanie studentów. Wejścia do budynków Uczelni zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Biura administracji uczelnianej nie przyjmują interesantów. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Pracowników biur obowiązuje praca zdalna. W przypadku, gdy niezbędna jest obecność na miejscu,  wprowadzone są dyżury pracowników.

Dokładamy wszelkich starań, by Uczelnia funkcjonowała w sposób ciągły i bez zakłóceń. Uspakajam, że wypłaty wynagrodzeń i stypendiów nie są zagrożone.

Przepraszam pracowników i studentów za wszelkie niedogodności i ograniczenia, które zmuszony byłem wprowadzić. Chciałbym Państwu podziękować za wsparcie oraz wyrozumiałość. Dziękuję też wszystkim pracownikom, a szczególnie tym, którzy pomimo obaw o swoje zdrowie, pracują na dyżurach.

Jestem pewien, że solidarnie i wspólnymi siłami poradzimy sobie z wyzwaniami w tym trudnym dla wszystkich czasie. Wierzę, że wyzwania, do których podchodzi się we właściwy sposób, są do pokonania.

O wszelkich sprawach będę Państwa informować na bieżąco poprzez stronę internetową Uczelni. W najbliższych dniach ukażą się komunikaty dot. kształcenia zdalnego studentów.

 

 

  prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Rektor Politechniki Częstochowskiej

Autor: WebAdmin, 18.03.2020

KOMUNIKAT REKTORA

Informuję pracowników, że na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) planowane jest wprowadzenie w stosunku do części pracowników świadczenia pracy w trybie zdalnym.

Jednocześnie w celu ograniczenia świadczenia pracy w obiektach Uczelni, w stosunku do pracowników nieobjętych trybem zdalnej pracy, planowane jest zastosowanie  skróconego czasu pracy lub wprowadzenie innej formy pracy (praca naprzemienna w poszczególnych dniach, dyżury w określonych dniach i godzinach).

Zasady pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych określą odpowiednio: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz i Dziekani.

Autor: BKiM, 13.03.2020

Zarządzenie Rektora PCz Nr 312/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Zarządzenie_312_2020_1

Zarządzenie_312_2020_2

Zarządzenie_312_2020_3

Autor: BKiM, 12.03.2020

Strony